Regulamin aplikacji Medystacja

1. Regulamin aplikacji Medystacja – postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin aplikacji MEDYSTACJA (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej MEDYSTACJA (zwaną dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Aplikacji. 
 2. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji spółkę MEDYSTACJA.APP spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kwartowej 16, lok. 31 w Krakowie, kod pocztowy: 31-419, NIP 9452258457 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000980790 (zwaną dalej „Operatorem Aplikacji”). 
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 
 4. Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należą w szczególności:
  – udostępnienie możliwości samodzielnej nauki medytacji,
  – udostępnienie możliwości odsłuchiwania medytacji prowadzonych, ale także nagrań z szeroko rozumianego rozwoju osobistego w postaci plików mp3,
  – pomiar osiąganych przez Użytkownika postępów (dostępny w statystykach). 
 5. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android. 
 6. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepów internetowych: App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android). 
 7. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług podstawowych jest bezpłatne. Poprzez usługi podstawowe Operator Aplikacji rozumie cztery w pełni dostępne serie/kurs. Kurs wprowadzający “Początek podróży”, serię nagrań “Bez lęku”, serię “Na dobry sen” oraz nagrania z serii “Z naturą w tle”. Dodatkowo wersja nieodpłatna Aplikacji będzie przez Operatora stale rozwijana, co oznacza, że będą udostępniane nowe, pojedyncze nagrania dostępne za darmo. Ponadto Użytkownik będzie miał nieodpłatny dostęp do funkcji praktyki wdzięczności, dziennika emocji oraz przerwy na oddech. W przypadku pozostałych medytacji, kursów rozwojowych, afirmacji i wszelkich nagrań nie wymienionych w usługach podstawowych, a także możliwości zmiany muzyki w tle oraz dostępu do statystyk i śledzenia własnych postępów, Aplikacja jest odpłatna. 
 8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). 
 9. Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie. Stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu.
 10. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Operatora. Lub podmiotów z którymi Operator zawarł stosowną umowę.

2. Rejestracja/logowanie i wymagania techniczne 

 1. Rejestracja w Aplikacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest w nim podać indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło zgodne z wytycznymi Operatora.
 2. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik uruchomi pobraną i zainstalowaną Aplikację, musi spełniać następujące wymagania techniczne. Dla systemu iOS w wersji minimum (iOS 13.4), dla systemu Android w wersji minimum (Android 6.0, preferowany Android 11).
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. 
 4. Rejestracja w Aplikacji jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Zawarcie umowy świadczenia usług 

 1. Użytkownik zawiera z Operatorem umowę świadczenia usług, w momencie gdy:
  1. pobiera z App Store/ Google Play Aplikację MEDYSTACJA i akceptuje Regulamin,
  2. korzysta z usług Operatora wymienionych w pkt. 1.4. – w zależności od rodzaju subskrypcji,
  3. zapisze się na Newsletter,
  4. napisze do Operatora przez stronę lub bezpośrednio na adres email: kontakt@medystacja.pl
 2. Usługa jest świadczona przez czas nieokreślony – do momentu, kiedy Użytkownik usunie Aplikację ze swojego urządzenia.
 3. Korzystając z Aplikacji nieodpłatnie bądź odpłatnie Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępniane przez Operatora treści oraz nagrania są chronione prawem autorskim.

4. Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności obowiązującymi w ramach korzystania ze sklepów internetowych.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Operatora. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 4. Z Aplikacji użytkownik korzysta zupełnie dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. 
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu Aplikacji, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji.
 6. Operator sugeruje korzystanie z Aplikacji w odpowiednich dla medytacji warunkach, wolnych od rozpraszających czynników zewnętrznych, przy zachowaniu pełnej świadomości. Korzystanie z aplikacji po spożyciu alkoholu, czy leków psychotropowych lub innych środków odurzających, a także podczas prowadzenia samochodu i w innych sytuacjach, w których wymagana jest pełna koncentracja może być niebezpieczne dla Twojego i innych życia i zdrowia. 
 7. Użytkownik może korzystać z dostępu do Aplikacji na własny użytek, w celach prywatnych, na dowolnej ilości urządzeń. Użytkownik nie może przekazywać odsłuchiwanych lub nabytych nagrań osobom trzecim, ani ich powielać, rozpowszechniać odpłatnie lub nieodpłatnie, czy publicznie prezentować.
 8. Jeśli Użytkownik przekroczy udzielone mu uprawnienia, Operator ma prawo wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia skutków tych działań. Jeśli tego nie zrobi Operator będzie dochodzić jego praw na drodze sądowej.

5. Prawa i obowiązki Operatora 

 1. Operator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji. 
 2. Nie jest możliwe zagwarantowanie przez Operatora niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku z:
  – funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem,
  – naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,
  – funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane,
  – usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane. 
 4. Jednocześnie Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby usługi przez niego świadczone były na jak najwyższym poziomie, także technicznym. W tym celu Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania czasowych przerw w świadczeniu dostępu do Aplikacji (np. w celu konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, naprawy awarii, aktualizacji usprawnień, czy dokonania zmian w działaniu Aplikacji). W razie zaistniałej sytuacji Użytkownik zostanie powiadomiony o ewentualnej przerwie i jej powodzie. 
 5. Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzysta z Aplikacji sprzecznie z zasadami.
 6. Operator zobowiązuje się w przeciągu 14 dni rozpatrzyć reklamację złożoną przez Użytkownika za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź mailowej. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje, będą wymagać uzupełnienia Operator zwróci się do Użytkownika, celem ich uzupełnienia. 
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji. Powiadomi o tym Użytkownika 14 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy rejestracji konta.
 8. Prezentowane w Aplikacji informacje oraz udostępniane poglądy i opinie na temat zdrowia, rozwoju osobistego, czy medytacji mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Nie stanowią one porady psychologicznej, medycznej, psychiatrycznej czy oferty handlowej. Aplikacja nie stanowi formy interwencji kryzysowej. A specjaliści udostępniający w niej treści nie stanowią pomocy psychologicznej, czy psychiatrycznej. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i czujesz, że potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z darmowej linii wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800 70 2222 lub Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123 lub wybrać się do lekarza, bądź innego specjalisty w Twoim rejonie zamieszkania. 
 9. Jednocześnie Operator dokłada szczególnej staranności, aby publikowane przez niego materiały odpowiadały aktualnej wiedzy o medytacji i rozwoju osobistym. 

6. Usługi odpłatne

 1. Usługi odpłatne, tj.: 
  1. Nieograniczony dostęp do medytacji
  2. Kursy rozwojowe i inne nagrania
  3. Muzykę w tle
  4. Dostęp do statystyk
   udostępniane są przez Operatora w ramach subskrypcji miesięcznej, półrocznej bądź rocznej płatnej z góry za cały okres umowy. Jeśli Użytkownik nabędzie abonament przez Google Play bądź App Store, abonament odnowi się automatycznie, chyba że zrezygnuje z niego przed kolejnym okresem rozliczeniowym.
 2. Płatności Użytkownik może dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platform Google Play albo App Store.
  dla Google Play ->Formy płatności akceptowane w Google Play – Poland – Google Play – Pomoc
  dla App Store ->Metody płatności, których można używać z kontem Apple ID – Wsparcie Apple (PL)
 3. W ramach subskrypcji Użytkownik otrzymuje dostęp do wszelkich uaktualnień i nagrań, które pojawią się w okresie trwania tejże. 
 4. Ceny za dany okres subskrypcji są stale dostępne i na bieżąco aktualizowane w Aplikacji.

7. Reklamacje

 1. Jeśli Użytkownik posiada uwagi do świadczonych przez nas usług może skierować reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@medystacja.pl 
 2. W reklamacji lub zgłoszeniu należy podać jej/jego przyczynę i uzasadnienie po czym podać oczekiwania z nimi związane.
 3. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W tym czasie poinformuje drogą mailową o swojej decyzji.

8. Wypowiedzenie Umowy – prawa Operatora

 1. W razie gdy działania Użytkownika niezgodne są z Regulaminem Aplikacji, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, Operator ma prawo wypowiedzieć umowę jednocześnie usuwając/ograniczając/zawieszając dostęp do Aplikacji. 
 2. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę w przypadku, gdy ten:
  1. Umyślnie wykorzystuje konto w sposób niezgodny z Regulaminem.
  2. Umyślnie używa Aplikacji bądź strony w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
  3. Kopiuje i udostępnia treści będące własnością intelektualną Operatora. (tj. wszelkie treści i materiały znajdujące się w Aplikacji, czy na stronie www.medystacja.pl/aplikacja)
 3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie danego konta. Użytkownik traci dostęp do wszystkich nagrań i usług dostępnych w Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym.

9. Odstąpienie od Umowy – prawa Użytkownika

 1. Użytkownik usług odpłatnych Aplikacji jest jednocześnie w świetle prawa konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. To Oznacza, że ma on prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu jej zawarcia. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. 
 2. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odstąpić od umowy w tym terminie, powinien anulować subskrypcję w sklepie, w którym dokonał zakupu – (Apple Store lub Google Play) – przed 14 dniem od momentu dokonania zakupu.
 3. Sklep w przeciągu kilku dni od anulowania subskrypcji zwróci należność na konto, z którego została pobrana opłata.
 4. W razie problemów z uzyskaniem zwrotu prosimy o kontakt na: kontakt@medystacja.pl

10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. To w jaki sposób Operator gromadzi i przetwarza dane Użytkownika zostało szczegółowo opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://medystacja.pl/polityka-prywatnosci-medystacja-app/

11. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji. Operator zapewnia stały dostęp do Polityki Prywatności oraz Regulaminu poprzez konto Użytkownika oraz dedykowane podstony na stronie medystacja.pl/aplikacja
 2. Operator może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika. 
 3. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 4. Zaniechanie przez Operatora egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących Operatorowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Operatorowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Polityki Prywatności będą rozstrzygane w sposób polubowny. Gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

regulamin aplikacji medystacja regulamin aplikacji medystacja regulamin aplikacji medystacja